Richtlijnen, keuringen en certificaten

NBN EN 1344, CE, DoP, BENOR, PTV910? En de Nederlandse PTV-broer BRL 2360? Een heleboel keuringseisen en normdocumenten voor kleiklinkers. Ziet u door de bomen het bos nog? We geven u per norm, document en certificaat een korte toelichting. Hopelijk geeft u dat meer inzicht in deze stugge materie.

Europese Verordening Bouwproducten: NBN EN 1344

De eisen van kleiklinkers beginnen bij de Europese Unie. Hierin hebben de lidstaten via de Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation. CPR, EU 305/2011) samen eisen gesteld aan civieltechnische werken. Om aan deze eisen te voldoen, moeten bouwproducten zoals kleiklinker een prestatie leveren op bepaalde producteigenschappen, de zogenoemde essentiële kenmerken.

Dit zijn vorst-dooi weerstand, transversale breukbelasting, gepolijste en ongepolijste glij-/slipweerstand, brandreactie uitwendig brandgedrag, emissie gevaarlijke stoffen en warmtgeleidbaarheid. Alleen bouwproducten die voldoende presteren op de essentiële kenmerken mogen in een civieltechnisch werk worden toegepast.

Om kleiklinkers te definiëren op de essentiële kenmerken moeten wij als fabrikant de Europese geharmoniseerde norm EN 1344 gebruiken. De norm bevat eisen voor gebakken straatstenen in open en gesloten bestratingen.

Door de EN-norm worden kleiklinkers in de EU volgens dezelfde eisen en de daarin aangewezen testnormen beproefd. Omdat ons product onder een EN-norm valt, zijn we verplicht een CE-markering aan te brengen op ons product en bovendien een Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) op te stellen.

NBN-EN 1344 Kleiklinkers - Eisen en beproevingsmethoden 

CE-Markering

CE staat voor Conformité Européenne; in overeenstemming met de Europese regelgeving. Met de CE-markering verklaren wij dat ons product volgens Europese normen (EN 1344) hebben getest of beoordeeld. Omdat wij een CE-markering aanbrengen op ons product, mogen wij deze verhandelen binnen de EER (de EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De Europese CE-markering heeft meerdere doelen. Het moet de vrije handel binnen de lidstaten bevorderen en de veiligheid in het gebruik van de producten verhogen. Tevens wordt de wijze waarop fabrikanten bouwproducten specificeren, geharmoniseerd.

Prestatieverklaring (DoP)

Naast de CE-markering geven wij een Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) af voor ons product. De prestatieverklaring geeft aan hoe ons bouwproduct presteert op de bepaalde producteigenschappen. Op de prestatieverklaring staan product- en adresgegevens, prestaties, beoogde toepassingen en een unieke identificatiecode. Met deze code kunt u als afnemer de juiste prestatieverklaring vinden die bij het product hoort. Levert ons product de prestatie niet? Dan zijn wij direct aansprakelijk voor de mogelijke schade. De prestatieverklaring is dus een belangrijk document in geval van aansprakelijkheid. 

De CE-markering en de prestatieverklaring bestaan naast elkaar, sluiten op elkaar aan en zijn niet los van elkaar te voeren.

Download CE en DOP per straatklinker

België: BENOR en PTV 910

Wij voldoen aan de Europese geharmoniseerde norm EN 1344 en brengen een CE-markering met Prestatieverklaring aan op onze producten. Maar hiermee is de kwaliteit die Vandersanden en u als opdrachtgever nastreeft niet afgedekt. Sinds jaar en dag is er daarom het BENOR keurmerk. BENOR is een vertrouwd vrijwillig Belgisch certificatiesysteem met merklicentie voor bouwproducten of diensten. De BENOR-certificatie garandeert dat er, in alle gevallen, door een onafhankelijke partij een effectief toezicht wordt uitgeoefend. Wij waarborgen op basis van een industriële of sectorale zelfcontrole dat onze kleiklinkers blijvend overeenstemmen met de technische voorschriften uit PTV 910.

De PTV 910 heeft betrekking op de producteigenschappen in functie van het correct, kwaliteitsvol en duurzaam gebruik van kleiklinkers. De voorschriften zijn volledig in overeenstemming met NBN EN 1344 en bevat verduidelijkingen, aanvullende bepalingen en classificaties.

 Onze BENOR cerficaten downloaden

Nederland: BRL 2360 en KOMO

In Nederland zijn gelijk aan de PTV 910 aanvullende technische voorschriften van kracht via de Beoordelingsrichtlijn 2360 (BRL 2360). Deze beoordelingsrichtlijn stelt ook meer eisen ten behoeve van productcertificering dan de Europese CE-markering. De belangrijkste aanvullende eisen worden gesteld aan de afmetingen, wateropname, vorm en uiterlijk en de gepolijste glij-/slipweerstand (PSRV). Gelijk aan het BENOR keurmerk in ons land is er in Nederland het KOMO-keurmerk. Met het KOMO productcertificaat kan de opdrachtgever er op vertrouwen dat de door ons geleverde kleiklinkers bij aflevering voldoen aan de in de BRL 2360 vastgelegde eisen.

Meer informatie over BRL 2360 en KOMO

Wat is het verschil tussen BENOR en KOMO?

België en Nederland hebben verschillende opvattingen over de kwaliteit van kleiklinkers. Het wil niet zeggen dat het een beter is dan het ander. In ons land wordt vooral gekeken naar de hardheid van het gebakken materiaal. In Nederland wordt vooral gekeken naar de relatie tussen de wateropname van een kleiklinker en de glij-/slipweerstand op de lange termijn. Daardoor worden in dit kleiklinkerland bij uitstek overwegend kleiklinkers verwerkt die iets minder hard gebakken zijn en dus een hogere wateropname hebben, maar meer duurzaam stroef zijn in het gebruik. Conclusie: minder hard hoeft dus zeker niet slechter te zijn.

Nederland: BRL 2360 en KOMO

Zoek
in uw buurt

Wij zijn er voor u

Vandersanden

Riemsterweg 300
BE-3740 Bilzen (Spouwen)

T +32 (0)89 51 01 40
E info@vandersanden.com
Toon alle vestigingen


Zoek showrooms in de buurt van

Downloads
en informatie

ISO 14001 (pdf)

ISO 9001 (pdf)

KOMO certificaten kleiklinkers (zip)

NL-BSB certificaten straat (zip)

BENOR certificaten Straatstenen (zip)

Verwerkingsadvies straatbaksteen

Bezoek kennisbank