Onze milieu- en energiebewuste productie

Bij Vandersanden produceren we onze gevel- en straatstenen milieubewust, met het oog op energie-efficiëntie. Die focus behouden we bij het ontwerpen van onze verpakkingen en het transporteren van onze producten. Ontdek onze duurzame aanpak.

Extractie en winning van grondstoffen

Bij de ontginning van de benodigde grondstoffen letten we erop dat:  

  • we slechts ontginnen wat we gebruiken, zodat we het afval beperken.  
  • we grondstoffen efficiënt gebruiken.  
  • we de vrijwillig geaccepteerde normen over de aspecten van extractie en herstel van de wingebieden volgen.
Extractie en winning van grondstoffen

Gebruik van grondoverschotten 

Maar Vandersanden gaat nog een stap verder. Soms gebruiken we ook leem dat vrijkomt bij infrastructuurwerken en bouwprojecten. Op die manier hoeven we minder ontginningsgebieden te laten aansnijden en bieden we tegelijk een oplossing voor het probleem van de grondoverschotten. We laten wel eerst monsters van de grond nemen, om na te gaan of die geschikt is als leemgrond. Is de grond niet geschikt, dan kan men deze altijd nog gebruiken als vulgrond voor het restaureren van kleigroeves.

Energieverbruik en emissie

Voor we onze pasgevormde gevelstenen kunnen gaan bakken, moeten ze gedroogd worden. Dat droogproces vraagt veel energie. Om energie te besparen, zetten we restwarmte (tot 200°C) in bij het verwarmen van de droogkamers. Die restwarmte is afkomstig van onze ovens, of van onze warmtekrachtkoppeling. Het gebruik van restwarmte is een belangrijke verbetering, die we reeds hebben doorgevoerd lang voor de milieunormen zijn opgelegd. Dankzij het gebruik van aardgas en het plaatsen van filters op de schoorstenen behoort de uitstoot tot minst vervuilende in de sector. Deze ligt bovendien ver onder de geldende normen. 

Energieverbruik en emissie

Watergebruik en afvalstoffen

De productie van gevel- en straatbakstenen vraagt veel water. We gebruiken water als grondstof, maar ook bij het spoelen van de mallen. Het grondwater dat we inzetten in het proces, circuleert in een gesloten kring. We lozen dus geen industrieel afvalwater en spreken van een ‘nullozing’. 

We gebruiken alleen natuurlijke grondstoffen als basis voor onze gevel- en straatbakstenen. Bij het productieproces ontstaat geen afval. 

  • We kunnen de klei in elke fase van de productie hergebruiken. 
  • We behalen een rendement van 100 procent: elke kilo grondstof wordt een kilo baksteen.  
  • Misvormde stenen worden manueel verwijderd en gerecycleerd. 
  • Het enige afval dat de fabriek verlaat, is het beperkte verpakkingsafval.  

Maar ook bij het verpakken van onze producten gaan we energie- en milieubewust te werk.  

Ecologisch transport 

Om meer vrachtwagens van de weg te houden doet men al geruime tijd onderzoek naar de mogelijkheden die binnenscheepvaart biedt. Men bekijkt niet enkel de inrichting van de schepen, maar men werkt ook aan een intense samenwerking binnen de bouwsector.  

Diverse fabrikanten en bouwhandelaars hebben sites aan het water en kunnen hierdoor samen een efficiënt transport over water organiseren met heen- en retourvrachten. Vandersanden werkt aan een plan om een hub te organiseren in Noord-Frankrijk voor de stockage van gevel- en straatstenen voor de Franse markt.  

Het is echter een uitdaging om de kosten van dit transport gelijk of lichtjes hoger dan de kosten van wegtransport te krijgen. Maar zelfs als de kosten tot 10% hoger zijn, dan nog is Vandersanden bereid om binnenvaart in te schakelen en zo te investeren in een ecologischer transport van haar producten. 

Groenomkadering

We laten groenbuffers aanbrengen rondom de verschillende fabriekshallen en stapelplaatsen, zodat het groene karakter in de omgeving bewaard blijft en de fabriek zo veel mogelijk uit het zicht staat.  

Schone leemopslag 

Omdat de vrachtwagens het leem rechtstreeks naar de juiste plaats in of bij de fabriek brengen en we via transportbanden het leem meteen op de juiste stapel laten storten volgens kleur, is er geen vervuiling door stof of slijk.